Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Yuen Law Firm

1.1         Yuen Law Firm is een Nederlands advocatenkantoor in de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Yuen Law Firm is een handelsnaam van Yuen
              Advocaten B.V.
1.2         Yuen Law Firm is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24358443. Het kantoor heeft als doel het uitoefenen van de praktijk van
               advocaat en het beroep van juridisch adviseur, een en ander in de meest ruime zin.
1.3         Yuen Law Firm beschikt niet over een stichting beheer derdengelden. 


Artikel 2: Reikwijdte

2.1         De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet slechts gemaakt ten behoeve van Yuen Law Firm, maar ook ten behoeve van alle personen die voor Yuen Law Firm werkzaam
              zijn of werkzaam waren, respectievelijk alle personen die bij de uitvoering door Yuen Law Firm van enige opdracht zijn ingeschakeld, respectievelijk alle personen voor wier
              handelen Yuen Law Firm aansprakelijk zou kunnen zijn.
2.2        Deze algemene voorwaarden gelden voor alle aanvaarde opdrachten, eventuele vervolgopdrachten en alle overige werkzaamheden.
2.3        Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse taal en in verschillende andere talen opgesteld. In geval van enig geschil van inhoud of strekking, is de Nederlandse tekst
              bindend.


Artikel 3: De overeenkomst

3.1         De overeenkomst komt tot stand op het moment dat door het advocatenkantoor een opdrachtbevestiging is gezonden of door de advocaat een begin is gemaakt met de
              werkzaamheden in het betreffende dossier. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde
              persoon al worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 BW, dat voor laatstgenoemd geval een regeling geeft en de werking van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke
              aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, worden uitgesloten. 
3.2        Het staat Yuen Law Firm vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door de door haar aan te wijzen personeelsleden te laten uitvoeren, in voorkomend geval met
              inschakeling van derden. Yuen Law Firm zal bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.


 
Artikel 4: Aansprakelijkheid

4.1         Iedere aansprakelijkheid van Yuen Law Firm is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en)
              wordt uitbetaald.
4.2        Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in artikel 4.1. bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het honorarium bedrag
              dat Yuen Law Firm in rekening heeft gebracht.
4.3        Iedere vordering jegens Yuen Law Firm op welke rechtsgrond dan ook, verjaart zes maanden na de dag waarop de gelaedeerde partij bekend was of redelijkerwijze bekend had
              kunnen zijn met het schade toebrengende feit.  Dit betekent dat een rechtsvordering binnen de gestelde termijn moet zijn ingediend op straffe van verval van recht.
4.4        De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten
              ontlenen.
4.4        Yuen Law Firm is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden.
4.5        Yuen Law Firm is door de opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te  aanvaarden.

 
Artikel 5: Geheimhouding

5.1         Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps-)regel haar daartoe verplicht, is Yuen Law Firm verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van
              vertrouwelijke informatie die is verkregen van de opdrachtgever. De opdrachtgever kan terzake ontheffing verlenen. 
5.2        Behoudens schriftelijke toestemming van de opdrachtgever is Yuen Law Firm niet gerechtigd de vertrouwelijke informatie die aan haar door opdrachtgever ter beschikking wordt
              gesteld, aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval Yuen Law Firm voor zichzelf optreedt in een
              tucht, civiele- of strafprocedure waarbij deze van belang kan zijn. 
5.3        Yuen Law Firm en opdrachtgever zullen de geheimhouding van dit artikel opleggen aan door hen in te schakelen derden.
5.4        De cliënt is ervan bewust dat de door Yuen Law Firm gegarandeerde geheimhoudingsplicht niet kan worden gegarandeerd ten aanzien van informatie verstrekt per email of
              telefoon.

 
Artikel 6: Verplichtingen van de opdrachtgever

6.1         De cliënt staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de aan Yuen Law Firm en/of de betrokken advocaat ter beschikking gestelde informatie, gegevens en
               bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn. 
6.2         Indien de opdrachtgever een derde van de inhoud van de door Yuen Law Firm ten behoeve van hem verrichte werkzaamheden kennis laat nemen, dient de opdrachtgever de derde
               erop te wijzen en te bewerkstelligen, dat deze algemene voorwaarden ook door deze derde worden aanvaard. 
6.3         De opdrachtgever vrijwaart Yuen Law Firm en haar hulppersonen tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Yuen
               Law Firm ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden of tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door een door Yuen Law Firm dan
               wel door haar werknemers of andere hulppersonen ten onrechte gedane melding in het kader van de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties (Wet MOT), tenzij sprake is van
               opzet of bewuste roekeloosheid van Yuen Law Firm.
6.4         Betaling van declaraties van Yuen Law Firm dient, zonder opschorting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Behoudens omgaand schriftelijk bezwaar
               van de opdrachtgever zijn Yuen Law Firm is gerechtigd voor of van de opdrachtgever ontvangen gelden te verrekenen met of aan te (doen) wenden ter betaling van hetgeen de
               opdrachtgever aan Yuen Law Firm verschuldigd is.
 

Artikel 7: Tarieven

7.1         Tenzij anders overeengekomen, zal het honorarium van Yuen Law Firm worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met jaarlijks door Yuen Law
              Firm vast te stellen uurtarieven, zulks met een minimale tijdregistratie van 6 minuten per werkzaamheden. 
7.2         Naast het overeengekomen honorarium zullen in rekening worden gebracht:
               * door Yuen Law Firm ten behoeve van opdrachtgever betaalde belaste en onbelaste verschotten;
               * algemene kantoorkosten (zoals porti-, telefoon-, fax- kopieerkosten etc.) van 6% van het totale honorarium;
               * reiskosten- en reistijden vergoeding; 
               * eventuele verschuldigde omzetbelasting (BTW).
7.3         De factuur dient te worden voldaan binnen 14 dagen na de factuurdatum. Indien op de 15e dag geen betaling is ontvangen, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Yuen
               Law Firm is gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat zij volledig is betaald. 
7.4         Yuen Law Firm is gerechtigd om eenmalige kosten van € 25,00 en vervolgens de samengestelde wettelijke rente per maand, met een minimum bedrag van € 15,00 per maand, in
               rekening te brengen. Hierbij geldt dat een reeds ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering
               van declaraties – met een minimum van 15% over het te incasseren bedrag - komen voor rekening van de opdrachtgever. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te 
               liquideren proceskosten doch zullen integraal voor rekening van de opdrachtgever zijn, indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.
7.5         Yuen Law Firm heeft het recht het door haar gehanteerde honorarium en de door haar gehanteerde reiskosten en reistijdenvergoeding te wijzigen. Opdrachtgever is bevoegd,
               binnen 3 maanden na de verlening van de opdracht, de opdracht in te trekken of de overeenkomst te ontbinden indien de wijziging inhoudt een verhoging van meer dan 10% van
               het oorspronkelijke bedrag, mits deze intrekking dan wel ontbinding geschiedt binnen 14 dagen na ontvangst van de kennisgeving van wijziging.

 
Artikel 8: Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)

8.1          Ingeval Yuen Law Firm advies verstrekt of bijstand verleent bij aan- of verkopen van onroerende zaken of het aan- of verkopen van ondernemingen, bij het behoren van geld,
               effecten, bij het oprichten of beheren van vennootschappen of rechtspersonen, of bij bepaalde werkzaamheden of fiscaal gebied, zal Yuen Law Firm een cliëntenonderzoek
               verrichten alvorens een opdracht wordt aanvaard;
8.2         Op grond van de Wwft zal Yuen Law firm een verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transactie bij of door cliënt melden bij “Financial Intelligence Unit Nederland” te
               Zoetermeer (fiu-Nederland.nl).
8.3         Cliënt draagt zorg voor dat de betalingen zo veel mogelijk via het bankverkeer plaatsvindt. Yuen Law Firm is verplicht transacties in contanten van boven € 15.000 te melden.

 
Artikel 9: Informatieplicht

9.1         Onderhavige algemene voorwaarden worden standaard bij de offerte of bij de opdrachtgeving aan opdrachtgever verstrekt.
9.2         Onderhavige algemene voorwaarden kunnen worden geraadpleegd en gedownload van de website: yuenlawfirm.com.
9.3         Onderhavige algemene voorwaarden worden op verzoek van de opdrachtgever per post of per e-mail toegezonden.
9.4         Yuen Law Firm behoudt zich het recht voor om wijzigingen door te voeren in onderhavige Algemene Voorwaarden.


Artikel 10: Toepasselijk rechts- en forumkeuze

10.1       Alle geschillen tussen Yuen Law Firm en de opdrachtgever in verband met de huidige overeenkomst of daaruit voortvloeiend, wordt beheerst door en geïnterpreteerd in
              overeenstemming met het Nederlands recht. 
10.2      Indien de woonplaats van de opdrachtgever gelegen is in Nederland, zullen alle geschillen worden beslecht door de bevoegde rechtbank van het arrondissement Rotterdam. 
10.3      Indien de woonplaats van de opdrachtgever is gelegen buiten Nederland, heeft Yuen Law Firm de keuze om de gerezen geschillen voor te leggen aan de bevoegde rechtbank van
              het arrondissement te Rotterdam of voor te leggen aan het Nederlandse Arbitrage Instituut te Rotterdam (N.A.I.) (www.nai-nl-org). Dit arbitrage instituut zal bindende advies
              geven in overeenstemming met het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut. De plaats van arbitrage zal gelegen zijn in Rotterdam. De arbitrage procedure zal in de
              Engelse taal worden gevoerd ten overstaan van drie arbiter. 

 

Versie april 2020