Klachtenregeling

Definities

1.1      In dit reglement worden de volgende begrippen gedefinieerd zoals hieronder aangegeven:
           Klacht: iedere uiting van ongenoegen die mondeling of schriftelijk wordt gedaan over de dienstverlening door Yuen Law Firm
           Klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die de klacht indient
           Klachtfunctionaris: de persoon binnen Yuen Law Firm die de klacht behandelt
           Medewerker: een ieder die werkzaam is voor Yuen Law Firm
1.2      Een ieder heeft het recht een klacht in te dienen over de wijze van behandeling van een zaak door Yuen Law Firm.
1.3      Yuen Law Firm draagt er zorg voor dat mondeling of schriftelijk ingediende klachten naar behoren worden afgehandeld.

 

Indienen van de klacht

2.1      Een klacht dient schriftelijk te worden ingediend bij Yuen Law Firm en gericht aan de de klachtenfunctionaris Patty Yuen.
           Het e-mailadres van Patty Yuen is:  p.yuen@yuenlawfirm.com.
           De klacht moet worden ingediend binnen drie maanden na de datum waarop de klager bekend werd of redelijkerwijs bekend had moeten zijn met
           de gedraging die de reden voor de klacht is. Alle mondeling ingediende klachten dienen door de klachtfunctionaris te worden bevestigd.
2.2     De klacht dient ten minste te bevatten:
           a. De naam en het adres van de klager;
           b. De datum van indiening van de klacht;
           c. Een omschrijving van de gedraging die de aanleiding vormt voor de klacht;
           d. De handtekening van de klager.
2.3     De klachtenfunctionaris bevestigt binnen zeven werkdagen de ontvangst van de klacht en informeert de klacht over de klachtenprocedure.


Afhandeling van de klacht

3.1     De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier (4) weken na de datum waarop de bevestiging is verzonden.
           De klachtenfunctionaris heeft het recht deze termijn met nog eens vier (4) weken te verlengen.
3.2     Indien de klacht niet naar tevredenheid van de klager wordt opgelost, heeft de klager het recht om de zaak voor te leggen aan de
           Geschillencommissie Advocatuur in Den Haag (www.degeschillencommissie.nl ). De klacht moet bij de Geschillencommissie worden
           ingediend binnen 12 maanden nadat de klager schriftelijk in kennis is gesteld van de beslissing van de klachtenfunctionaris.
           Beroep is niet mogelijk tegen de uitspraak van de Geschillencommissie.