ONZE Dienstverlening

Wij richten ons op ondernemingsgerelateerde zaken, inclusief de opstart van bedrijven, (internationaal) contracten, joint ventures, fusies en overnames, incasso's, handelsgeschillen, gerechtelijke procedures en arbitrages, commerciële en handelsgerelateerde juridische kwesties etc. Ons advocatenkantoor heeft ook een sterk China praktijk, gericht op handel en investeringen tussen Nederland en China. Wij spreken Nederlands, Engels en Chinees (Mandarijn en Kantonees).

We begrijpen dat wanneer u begint met zakendoen of probeert om uw zaken uit te breiden, er tal van ingewikkelde juridische belemmeringen kunnen opkomen. Het is onze taak om het pad voor u vrij te maken en om onzekerheden weg te nemen op een praktische en kosteneffectieve manier.

CONTRACTENRECHT

Een duidelijk en waterdicht contract kan het verschil zijn tussen succesvol zakendoen en het moeten procederen vanwege misverstanden en meningsverschillen. Een groot misverstand bij met name buitenlandse ondernemers is dat zij allerlei mondelinge afspraken maken zonder te weten dat mondelinge afspraken in het Nederlands recht bindend zijn. Tal van misverstanden kunnen worden voorkomen als de rechten en verplichtingen van partijen in een contract worden vastgelegd. Wij helpen cliënten met het strategisch onderhandelen, het opnieuw nalopen van de contracten en het opstellen van allerlei soorten zakelijke contracten. 

Wij adviseren onze cliënten vaak tijdens de onderhandelingen en stellen de nodige juridische documenten op, zoals:

 • Intentieovereenkomst
 • Geheimhoudingsovereenkomst
 • Algemene Voorwaarden
 • Distributie overeenkomst
 • Agentuur overeenkomst
 • Samenwerkingsovereenkomst
 • Koop- en verkoop overeenkomst
 • Arbeidsovereenkomst etc.

 

 

Wij kunnen de wederpartij tot nakoming dwingen en schadevergoeding vorderen indien een afspraak niet of niet tijdig wordt nagekomen. In geval een minnelijke schikking niet kan worden bereikt, kan de zaak bij de rechter worden aangebracht.

Het liefst adviseren wij de cliënt reeds in de onderhandelingsfase en niet - zoals helaas te vaak gebeurt - als het contract eenmaal is ondertekend. 

In geval zaken worden over de grenzen worden gedaan, komen nog meer complexe juridische aspecten bij kijken, bijvoorbeeld het toepasselijk recht, de bevoegdheid van de rechtbank, de executeerbaarheid van een vonnis etc. Yuen Law Firm heeft ruime ervaring in nationale en internationale gerechtelijke en arbitrale procedures. In geval van grensoverschrijdende procedures werken wij samen met betrouwbare en reputatievolle advocaten uit ons netwerk om de belangen van onze cliënten het beste te kunnen waarborgen.

ONDERNEMINGSRECHT

Een goede ondernemer/bedrijf neemt weloverwogen risico’s.

Een van de eerste beslissingen van deze ondernemer is de keuze van de rechtsvorm van de onderneming, want de rechtsvorm van een onderneming bepaalt uiteindelijk de aansprakelijkheid van de ondernemer, de financiële risico’s en de belastingen die de ondernemer moet betalen.

Wij adviseren en begeleiden bedrijven in de meeste gebieden van het ondernemingsrecht, van de oprichting tot de liquidatie van een onderneming. Onze dienstverlening omvat onder meer:

 • Oprichting van een onderneming
 • Keuze juridisch rechtsvorm
 • Opstellen van de Statuten
 • Opstellen van een aandeelhoudersovereenkomst
 • Aandelenoverdracht
 • Twisten tussen aandeelhouders
 • Bestuurdersaansprakelijk
 • Liquidatie van een onderneming
De meest gebruikelijkste ondernemingsvormen in Nederland zijn:

(klik op de titel om uit te breiden en te lezen over dat specifieke onderwerp.)

Eenmanszaak ("ZZP")

De eenmanszaak heeft slechts één eigenaar. Een eenmanszaak heeft geen afgescheiden vermogen. Dit betekent dat er geen onderscheid is tussen privé- en zaakvermogen. Als de zaak geen vermogen meer heeft, kunnen crediteuren op het privé vermogen van de ondernemer en dat van zijn of haar echtgeno(o)t(e) verhalen, tenzij de echtlieden onder huwelijkse voorwaarden zijn gehuwd. Een faillissement van de zaak betekent dus noodlottig een faillissement van de ondernemer. Starters hebben het recht op bepaalde belastingvoordelen.

Vennootschap onder firma (”VOF”) 

In deze rechtsvorm zijn er twee of meer eigenaren / vennoten. Ook bij deze rechtsvorm is er geen onderscheid tussen privé- en zaakvermogen. Beide partners / vennoten zijn gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen uit deze vof.

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (“BV”)

De meest voorkomende rechtsvorm in Nederland is de B.V. Een B.V. is een rechtspersoon en heeft wél afgescheiden vermogen. Dit betekent dat de vennootschap eigen rechten en verplichtingen draagt. Het kapitaal is verdeeld in aandelen, die niet vrij overdraagbaar zijn. De aandelen staan op naam en de aandeelhouders zijn alleen aansprakelijk voor het bedrag van hun inbreng. Dit betekent dat het privé vermogen van de aandeelhouders geen onderwerp zijn van verhaal. De Nederlandse B.V. kan worden vergeleken met de Duitse “GmbH”, de Engelse “Ltd” en de Amerikaanse “LLC”.

-

Sinds 1 oktober 2012 is het wetsvoorstel Vereenvoudiging en flexibilisering van het BV-recht (“de flex-BV”) van kracht, die belangrijke wijzigingen voor besloten vennootschappen met zich bracht. Zo is het minimumkapitaal van € 18.000 voor de oprichting van een BV afgeschaft, evenals het overleggen van een bankverklaring en een accountantsverklaring bij inbreng in natura. De blokkeringsregeling is afgeschaft en ter crediteurenbescherming mag er geen dividend meer worden uitgekeerd wanneer duidelijk is dat de BV haar schulden niet kan blijven betalen. Van een bestuur haar taken verwaarloost, kan zij aansprakelijk worden gesteld. Hoewel de BV een vennootschap is met beperkte aansprakelijkheid, kan de bestuurder in bepaalde gevallen zelfs persoonlijk aansprakelijk worden gesteld.

FUSIES EN OVERNAMES

Van fusie is sprake wanneer twee of meer ondernemingen tot een onderneming fuseren via aandelenruil of geld. In de meeste gevallen komen de ondernemingen samen tot het besluit om te fuseren. Van overname (aquisitie) is sprake wanneer een onderneming door een andere onderneming wordt opgekocht. Juridisch gesproken, worden de aandelen van de ene onderneming overgenomen door de andere onderneming.

Het uitvoeren van een gedetailleerd juridisch en financieel Due Dilligence onderzoek is extreem belangrijk om de waarde van de onderneming te kunnen bepalen en om na te kunnen gaan of er valkuilen zijn.

Meer en meer zijn Chinese ondernemingen op zoek naar investeringsmogelijkheden en samenwerkingsmogelijkheden met Nederlandse ondernemingen. Yuen Law Firm begeleidt deze ondernemingen om hun doel te kunnen bereiken. Yuen Law Firm heeft verschillende overnames van Nederlandse ondernemingen door Chinese multinationals succesvol begeleidt.

Yuen Law Firm werkt samen met externe accountants en andere deskundigen die gespecialiseerd zijn in fusies en overnames, om zo onze cliënten van de beste service te kunnen voorzien.

Wij adviseren en assisteren onze cliënten in onder meer:

 • Opstellen van de doelen en vereisten
 • Onderhandeling met de wederpartij
 • Het verrichten van een due diligence onderzoek (juridisch en financieel)
 • Zakelijke waardepaling
 • Opstellen van overname contract
 • Aandelenoverdracht

-

Sinds 2016 vormt Yuen Law Firm een strategische samenwerking met Benders Brandwijk & Partners (www.benderbrandwijk.nl), een onderneming gericht op fusies en overnames, bedrijfsevaluaties, interim management en zakelijk advies voor het midden- en kleinbedrijf (MKB). Yuen Law Firm leidt de China Desk met betrekking tot alle China gerelateerde fusies en overnames.

 

ARBEIDSRECHT

Het Nederlandse Arbeidsrecht is een ingewikkeld rechtsgebied met veel valkuilen. Veel van het arbeidsrecht is dwingendrechtelijk van aard. Dit betekent dat partijen zich aan de wet moeten houden en daar niet van kunnen afwijken, zoals het bedingen van een langere proeftijd dan wettelijk is bepaald of een nadeliger opzegtermijn voor de werknemer.

Ook is het ontslaan van een werknemer niet gemakkelijk. Moet het bedrijf een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV Werkbedrijf of de arbeidsovereenkomst laten ontbinden bij de rechter? Wat is het verschil en wat zijn de consequenties voor de werkgever? Wanneer is een ontslag op staande voet toegestaan? Hoeveel schadevergoeding moet de werkgever betalen?

Door van te voren duidelijke regels met elkaar af te spreken en deze schriftelijk vast te leggen, kunnen veel problemen worden voorkomen. Wij assisteren onder andere de volgende aspecten van het arbeidsrecht:

 • Opstellen van arbeidsovereenkomst
 • Ontbinding arbeidsovereenkomst
 • Ontslag of dreigend ontslag
 • Niet- of niet tijdig betaalde salarissen 
 • Non-concurrentie beding

Vanaf 1 juli 2015 is het ontslagrecht op veel punten drastisch gewijzigd. Zo is de werkgever verplicht om minimaal een maand van te voren schriftelijk aan te geven dat hij het tijdelijk contract niet meer wilt verlengen (de zogenaamde “aanzegtermijn”). Doet de werkgever dat niet, dan is hij de werknemer een vergoeding van één maand salaris verschuldigd. Er mag geen proeftijd meer worden opgenomen in een tijdelijk contract met een looptijd van korter dan zes maanden. Een concurrentiebeding mag ook niet meer worden opgenomen in een tijdelijk contract, tenzij er zwaarwegende bedrijfsbelangen zijn. Ook is de vergoeding die de werkgever aan werknemer bij ontslag moet betalen na minimaal twee jaar dienstverband aanzienlijk verlaagd.

INCASSO

Bijna 30% van alle faillissementen in Nederland wordt veroorzaakt doordat facturen niet of niet-tijdig worden betaald.

Wat zijn dan de juridische mogelijkheden om de betaling toch af te dwingen als een debiteur niet of niet tijdig betaalt?

Het voeren van een gerechtelijke procedure kost veel tijd en geld. Om zoveel mogelijk zekerheid van verhaal te garanderen, maken wij eerst een risico analyse en gaan wij kijken of het leggen van beslag voor aanvang van een gerechtelijke procedure mogelijk en wenselijk is. Dit zogenaamde conservatoir beslag is toegestaan in de Nederlandse wet. Een conservatoir beslag wordt ook vaak gebruikt als drukmiddel op de debiteur over te halen om snel te gaan betalen. Als de zaak juridisch niet te gecompliceerd is en er sprake is van spoedeisendheid, kan er een kort geding incasso worden aangevraagd. In dat geval kan de rechter op korte termijn een vonnis uitspreken. Soms is het doeltreffender om de debiteur failliet te laten verklaren.

Samen met de cliënt bepalen wij de juiste strategie om de vordering te incasseren:

 • Onderzoek naar vermogensbestanddelen van de wederpartij
 • Conservatoir beslag leggen op vermogensbestanddelen van de wederpartij
 • Incasso kort geding
 • Bodemprocedure voor incasseren van de vordering
 • Faillissementsaanvraag

Wij adviseren onze cliënten om de risico’s van niet- of niet tijdige betalingen zo veel mogelijk te voorkomen of te beperken, bijvoorbeeld door gebruik te maken van goede Algemene Voorwaarden of van Leveringsvoorwaarden. Ook het gebruik van eigendomsvoorbehoud  is een goede manier om zekerheid te bedingen.

VREEMDELINGENRECHT

Yuen Law Firm specialiseert zich op verschillende gebieden van het vreemdelingenrecht, zowel aanvragen voor particulieren als voor ondernemingen. In de afgelopen tientallen jaren hebben wij honderden cliënten geholpen met het verkrijgen van een Nederlandse verblijfsvergunning. Wij helpen Chinese ondernemingen om hun bedrijven en zaken in Nederland op te zetten en helpen hen met de aanvraag van de nodige verblijfs- en werkvergunningen.

Ondernemers die hun bedrijf in Nederland willen opstarten moeten het Nederlandse economisch belang dienen. Punten worden toegekend als de juiste documenten, waaronder een goed onderbouwde onderneming- en een financieel plan, zijn overgelegd. Om te zorgen dat de kans van slagen zo groot mogelijk wordt, helpen wij onze cliënten om de juiste documenten te overleggen.

Wij helpen u graag met de aanvraag van onder andere:

 • Tewerkstellingsvergunningen
 • Kennismigranten
 • Zelfstandig uitoefening van beroep of bedrijf
 • Gezinshereniging
 • Verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd etc.
 • Verleningen van vergunningen
 • Bezwaar en beroep

-

Yuen Law Firm heeft een andere website met uitgebreide informatie over het vreemdelingenrecht:  www.immigration-europe.com

 

CHINA PRAKTIJK

De invloed van China op de wereldeconomie is enorm toegenomen. Was China een paar jaar geleden nog een goedkoop productieland, tegenwoordig is China van een goedkoop productieland getransformeerd naar een consumentenmarkt van 1,3 miljard consumenten in China. China kent snel veranderende regelgeving die niet altijd duidelijk is weergegeven en per regio kunnen verschillen. Het is wel van belang om te begrijpen wat de gevolgen zijn van deze regelgeving op je business. Naast de enorme taalbarrière zijn er ook enorme cultuurverschillen, die vaak leiden tot mislukte onderhandelingen en samenwerking.

Yuen Law Firm biedt zakelijk advies en juridische ondersteuning aan Nederlandse bedrijven die zaken willen doen in China in een vroeg stadium om de juiste voorbereidingen te treffen en om de verwachtingen bij te stellen ten einde teleurstellingen aan het einde van de rit te voorkomen. Het aangaan van een samenwerking met een Chinese onderneming vergt veel moeite, tijd, begrip en geduld. Onze diepgaande kennis en jarenlange ervaring stellen ons in staat om, als nodig in samenwerking met ervaren Chinese advocaten in China, de juiste begeleiding te bieden aan al onze cliënten.

Het advocatenkantoor dat onder leiding staat van oprichtster Patty Yuen won een aantal jaren geleden “de Gouden Zandloper” prijs en was uitgeroepen tot “Het meest toonaangevende Nichekantoor van Nederland”.

VERTAAL- EN TOLKSERVICE

Vertalen en tolken is meer dan alleen het omzetten van woorden van de ene taal in de andere. Voor een goede vertaling is gedegen kennis, begrip van het onderwerp en ervaring in de betreffende zaak en sector van belang. Ons wereldwijde netwerk van linguïsten en native-speakers, gecombineerd met onze professionele kennis van beide talen, culturen en rechtssystemen maken het ons mogelijk om vertalingen van het hoogste niveau te leveren.

Vertaling Chinees – Nederlands / Engels
Vertaling Nederlands / Engels – Chinees

ADVIES NODIG? VRAAGT HET ONS!