Privacy Policy

Content here

Dit privacybeleid beschrijft het Privacybeleid voor www.yuenlawfirm.com.

1. INTRODUCTIE
Yuen Law Firm respecteert uw privacy en verwerkt persoonsgegevens in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke conform
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen: "AVG"). Dit betekent dat wij:   
* onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij uw persoonsgegevens verwerken;
* zo min mogelijk persoonsgegevens bewaren en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden;
* expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonsgegevens, mocht toestemming verplicht zijn;
* benodigde beveiligmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beschermen;
* uw rechten respecteren, zoals recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens die bij ons zijn verwerkt. 

2. UW PERSOONSGEGEVENS
Met persoonsgegevens wordt bedoeld alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 
Wij kunnen onder meer de volgende persoonsgegevens verwerken: 
* NAW-gegevens (voor- en achternaam, tussenvoegsel, titel, geslacht, adres postcode, woonplaats);
* Contactgegevens zoals uw e-mailadres, postadres, telefoonnummer, Whatsapp en of WeChat ID;
* In bepaalde gevallen uw zakelijke gegevens zoals naam, adres en telefoon van uw werkgever, uw functie;
* In bepaalde gevallen uw bankrekeningnummer;
* Persoonsgegevens die u ons verstrekt ten behoeve van uw sollicitatie, zoals uw voor- en achternaam, geboortedatum, adres, telefoonnummer,
* nationaliteit, burgerlijke staat en alle overige in uw sollicitatie vermelde persoonsgegevens, kopiën certificaten, diploma's;
* Alle overige op u betrekking hebbende persoonsgegevens die u ons verstrekt of die wij kunnen verkrijgen in verband met de doeleinden en
   op basis van de grondslagen zoals hierna worden vermeld.

3. DOELEINDEN VAN DE VERWERKING
Wij gebruiken deze persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 
* Om onze juridische diensten te verstrekken;
* Om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen;
* Marketing, klantenadministratie en relatiebeheer;
* Om te informeren over relevante producten en diensten;
* Klantadministratie en debiteurenbeheer te voeren;
* Voor het behandelen van uw sollicitatie; 

4. RECHTSGRONDEN VAN DE VERWERKING
De verwerking van uw gegevens baseren wij op de volgende rechtsgronden: 
* De uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;
* Het nakomen van een wettelijke verplichting;
* Voor commerciële activiteiten, zoals toezenden van relevante documentatie, (telefonisch) contact met u op te nemen,
   alsmede andere communicatie die vanuit onze visie voor u van belang kan zijn; 
* Gerechtvaardigd belang;
* Voor het behandelen van uw sollicitatie of stage (verzoek); 
* Uw toestemming

5. BEWAREN
Uw persoonsgegevens bewaren wij niet langer dan noodzakelijk is voor het bereiken van de hiervoor genoemde doelen,
of om aan wet- en regelgeving te voldoen. Daarnaast bewaren wij uw dossier gedurende vijf jaar na beëindiging van uw zaak en gedurende zeven jaren
bepaalde boekhoudgegevens die benodigd zijn om aan onze fiscale verplichtingen te voldoen. 

6. BEVEILIGING
Wij hebben maatregelen genomen om uw gegevens en uw persoonsgegevens te beveiligen, zowel in technische als in organisatorische zin.
Heeft u daar vragen over, of hebt u de indruk dat er sprake is van misbruik van uw gegevens, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen via info@yuenlawfirm.com.

7. DELEN MET DERDEN
Yuen Law Firm deelt uw gegevens niet met derden, tenzij dat noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de in deze Privacybeleid omschreven doeleinden
waarvoor de persoonsgegevens zijn verwerkt. De derden aan wie de persoonsgegevens ter beschikking worden gesteld, zijn verplicht om vertrouwelijk om te 
gaan met uw persoonsgegevens. Indien deze partijen als "verwerker" in de zin van de privacywetgeving wordt aangemerkt, draagt Yuen Law Firm er zorg voor 
dat met deze partijen een verwerkersovereenkomst wordt gesloten. Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met: 
* medewerkers van Yuen Law Firm;
* leveranciers (bijvoorbeeld deurwaarders, vertaalbureau's, couriersdiensten, boekhouding etc.);
* wederpartijen, andere advocaten of adviseurs in het kader van onze dienstverlening, overheidsinstellingen etc; 
* andere partijen indien wettelijk verplicht of met uw toestemming; 
Om onze diensten te kunnen verstrekken kan het nodig zijn dat wij uw persoonsgegevens doorgeven aan een ontvanger in een land buiten de Europese Unie /
Europese Economische Ruimte. In dat geval zal Yuen Law Firm erop toezien dat dergelijke doorgifte van gegevens in overeenstemming is met de geldende
wet- en regelgeving zoals door een contract te sluiten op basis van de door de Europese Commissie goedgekeurde modelbepalingen.

8. UW PRIVACYRECHTEN 
U beschikt over de volgende rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens door Yuen Law Firm: 
* Het recht op inzage. Dit betekent dat u een verzoek kan doen om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij van u verzameld hebben;
* Het recht op rectificatie of verbetering van uw gegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn;
* Het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens. Daarbij dient u er rekening mee te houden dat er zich omstandigheden kunnen voordoen waarin wij
   verplicht zijn uw gegevens te bewaren om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen;
* Het recht om bezwaar te maken tegen of te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
* Het recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat u het recht heeft uw gegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm';
* Het recht om bezwaar te maken tegen profiling;
* Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder;
* Het recht om de gegeven toestemming in te trekken. 

Verzoeken om uw rechten uit te oefenen, kunnen per post of e-mail worden ingediend bij: Mr Patty F.Y. Yuen, p.yuen@yuenlawfirm.com
Op grond van de Privacywetgeving kan Yuen Law Firm onder bepaalde omstandigheden uw verzoek weigeren. Wij zullen u in beginsel binnen 4 weken na
uw verzoek berichten. Meer informatie over uw privacyrechten kunt u lezen op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.


Deze Privacy Policy is voor het laatst aangepast op 20 oktober 2022. 
Wij behouden ons het recht voor om onze Privacy Policy te wijzigen.